Yazım Kuralları

 

Journal of Gazi University Health Sciences Institute GUHES,  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yayın organı olup,   açık erişimli online olarak yılda üç kez yayımlanmaktadır.

 

GUHES, tıp, diş hekimliği, beslenme, diyetetik, hemşirelik, odyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji, eczacılık ve sağlık bilimleri ile ilgili diğer tüm alanlarda  nitelikli klinik ve deneysel araştırmalar, vaka raporları ve editöre mektupları yayınlar.

 

GUHES, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Derginin yayınlanmasından hemen sonra makalelerin tüm metinlerine ücretsiz olarak erişilebilir. GUHES'teki yayınlar için yazarlardan herhangi bir yayın ücreti alınmaz.

 

 

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamalı veya başvuru sırasında başka bir dergi tarafından incelenmemelidir. Kongrelerde yapılan önceki çalışmalar bunun belirtilmesi şartıyla kabul edilir. Makalede, yazarın / yazarların daha önce yayınlanmış olan bir makalesinde yer alan bazı konular varsa, bu belirtilmeli ve önceki makalenin bir kopyası yeni makale ile birlikte gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen tüm makaleler iThenticate ile taranır. % 25 puanı geçen yazılar yazarlara iade edilir.

Editör veya Yayın Kurulu Üyesi, yayın şartlarına uymayan makaleleri yayınlamama, reddetme, yayınlama veya reddetme yetkisine sahiptir. Editör veya Yayın Kurulu Üyesi, danışmanlara incelemesi için uygun gördüğü mektubu sunar. Gerekirse, yazar (lar) dan düzeltme talep edilebilir. Yazardan düzeltme talebi, makalenin yayınlanacağı anlamına gelmez. Bu düzeltmeler en geç 15 gün içinde tamamlanmalı ve dergiye gönderilmelidir. Aksi takdirde yeni bir başvuru olarak kabul edilir. Sorumlu yazar, yazının kabul edilmesi veya reddedilmesi hakkında bilgilendirilir.

Dergide yayınlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazara / yazarlara aittir ve Editörler ve Yayın Kurulu üyelerinin görüşlerini yansıtmaz.

* Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

 

YAZI DİLİ

Derginin yazı dili İngilizcedir.

Yazarlar,  İngilizce ile ilgili düzeletmeler ve danışmanlık için  Gazi Üniversitesi Akademik Yazma Merkezi'nden randevu alabilirler.

 

ETİK KURALLAR

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, etik ve bilimsel standartlara uygun makaleler yayınlamaktadır. Makalelerin etik kurallara uygunluğundan yazarlar sorumludur. Tüm ileriye dönük çalışmalar için Etik Kurul onayı, çalışmanın yapıldığı kurumdan alınmalı ve yazıda belirtilmelidir. Vaka raporları; etik ve yasal kurallar nedeniyle hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilmelidir. Hastanın kimliği, hastanın yazılı onayı olmadan (veya yasal vasisinden ,z,n alınmadan) basılmamalıdır.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda genel kabul görmüş etik kurallara uymanın gerekliliğini hatırlatmaktadır. Etik Kurulun onayı, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Konular

 

 

TELİF HAKKI DEVRİ 

Bir makalenin kabulü üzerine, makalenin yayınlanması için, tüm yazarlardan Yayın Haklarını Devretme Formunu imzalamaları istenir.

  “Biz, aşağıdaki isimleri taşıyan yazarlar, bu makalenin yazılmasının yanı sıra verilerin planlanmasında, yürütülmesinde ve analizinde aktif olarak bulunduğumuzu beyan ediyoruz ve bu çalışmanın tüm sorumluluğunu kabul ediyoruz. Makalemiz güncel bir çalışmadır, makale henüz yayınlanmamıştır ve şu anda başka bir dergi tarafından yayım amaçlı incelenmemektedir, ayrıca makale ile ilgili tüm verileri editörlere de göndermeyi garanti ediyoruz. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin bu makaleyi değerlendirip yayınlaması durumunda tüm telif haklarımızı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne devrettiğimizi, yazarlar olarak Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin yazarları, editörleri ve yayın kurulunun üçüncü şahıslar tarafından talep edilecek telif hakkı ihlali için hiçbir  sorumluluk almadığını beyan ediyoruz.  Ayrıca araştırmada ve makalede hiçbir ceza gerektiren suç veya kanunsuzlukla bağlantımız bulunmadığını, gerekli tüm yasal izinleri aldığımızı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimizi beyan ederiz."

 

TEŞEKKÜR

Yazarlar,  ticari ürün, kozmetik ürün veya firma vb. ile ilgili kullanılan ticari bağlantı veya iş ve finansal destek sağlayan kurum ile ilgili;   nasıl bir ilişki içinde olduklarını sunum sayfasında editöre bildirmelidir. 

Ulusal (BAP, TÜBİTAK vb.) veya Uluslararası kuruluşlardan (AB, NIH vb.) sağlanan herhangi bir maddi destek açıkça belirtilmelidir.

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Çıkar çatışması ile ilgili bir durum mevcut ise, yazının sonunda belirtilmelidir.

 

ÖNEMLİ NOKTALAR

Önemli noktalar, makalenin en kritik bulgularını ileten maddelerden (en fazla 5 madde - 120 karakter) oluşmalıdır.

 

GRAFİK ÖZET

  Grafiksel özet, çalışmayı özetleyen ve okurların makalenin temel mesajını kolayca tanımlamasına izin veren el yazmasının görsel şemasıdır. Makalenin çevrimiçi versiyonunun en üstünde görünecektir. Grafik özet 300 dpi ve en az 531 x 1328 piksel (TIFF, EPS veya PDF) formatında olmalıdır.

 

MAKALE  FORMATI

 

Orijinal makaleler:

Orijinal makaleler 3500 kelimeyi geçmemelidir ve “Özet, (En fazla 250 kelime), Giriş, Materyaller ve Metotlar, Sonuçlar, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (uygun olan yerlerde) ve Referansları” içermelidir.

 

Vaka raporları:

Vaka raporları “Özet, Giriş, Vaka Sunumu, Tartışma, Referanslar” şeklinde düzenlenmelidir. Vaka raporları 1500 kelimeyi geçmemeli ve özet en fazla 250 kelime olmalıdır.

 

Editöre Mektup

Editöre Mektup bir tablo veya şekil içerecek şekilde yazılabilir ve yayınlanan metinler veya profesyonel konularla ilgili 750 kelimeyi geçmeyebilir. Ayrıca, dergide yayınlanan metinlerle ilgili yazılara cevap verme hakkı kullanılabilir.

 

Derleme Makaleler 

Derleme makaleler 2500 kelimeyi geçmemelidir ve özet en fazla 250 kelime olmalıdır.

Dergide yayınlanacak yazılarda aşağıdaki format izlenmelidir.

a) Metin, Times New Roman 12 punto, 1.5 satır boşluklu, normal kenar boşluklu (dört kenar için 1 inç = 2,54 cm boşluk) yazılmalıdır.
b) Sayfalar, başlık sayfasından başlayarak en altta numaralandırılmalı ve ortalanmalıdır.
c) Makale aşağıdaki bölümleri içermelidir:

Başlık, Yazarlar, Bağlantılar, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Metotlar,  Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa), Referanslar, Şekil Başlıkları, Tablolar (başlıklar ve açıklamalarla birlikte), Ekler (varsa). İlgili yazar bir yıldız ve dipnot ile tanımlanmalıdır.

 

 

Başlık Sayfası

Başlık sayfası, başlık, kısa başlığı, yazarların adları, kurumsal bilgiler ve yazar notunu içerir (hibe / fonlama bilgileri ve tam yazışma adresini içerir).

 

Makale Başlığı (12 punto, koyu, her kelime büyük harf, ortalı)

Yazının içeriğini en fazla 20 kelime olmalı ve açık bir şekilde tanımlamalıdır.

 

Yazarların ve Bağlı Kuruluşların İsimleri

Her bir yazarın tam adı ve soyadı doğru şekilde yazılmalıdır. Yazarın üye adresleri, yazar adından hemen sonra ve uygun adresin önünde küçük harf  ile belirtilmelidir. Her yazarın tam posta adresi ve e-posta adresi de belirtilmelidir.

 

Sorumlu yazar: Yazışmaların yönlendirilmesi ve yayınlanması her aşamasında yazışmalarla ilgilenmesi gereken, aynı zamanda yayın sonrası da gerekli takibi yapması beklenen yazardır. E-posta adresi verilmeli ve iletişim bilgileri güncel olmalıdır.

 

Özet

Özet 250 kelimeyi geçmemeli ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde, amaç, materyal, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermelidir. Çalışmanın amacı, süreçleri, gözlemsel ve analitik yöntemleri ve ana sonuçları belirtilmelidir. Kaynaklar özette kullanılmamalıdır. Editöre yazılan mektup için özet gerekmez.

 

Anahtar kelimeler

Makaleyi açıkça gösteren en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.

 

İstatistiksel yöntemler

Uygulanan istatistiksel yöntemler, Materyal ve Metod bölümünde belirtilmelidir.

 

Referanslar

Kaynaklar APA 6.0 kriterlerine göre yazılmalıdır. (Https://www.apastyle.org/)

Metin içi alıntılar

Metin içinde alıntılar, yazarların soyadları ve yayın yıllarından oluşur. (Halliwell, 2018)
Dergi alıntıları

Bir veya iki yazar: (Soyadı, yıl)

(Miller, 2018)
(Walker, 2009; Rody ve Mahoney, 2010)
Üç, dört veya beş yazar: (Soyadı, yıl)

İlk alıntı (Sharp, Aarons, Wittenberg ve Gittens, 2007)
Sonraki alıntılar (Sharp ve ark. 2007)
Altı veya daha fazla

(Mendelsohn ve diğerleri, 2010)
 
Dergi alıntı örnekleri

Metin içinde: (Goger, Parlatan, Basan, Berkkan, Özden, 2007)
Kaynaklarda: Goger N. G., Parlatan H. K., Basan H., Berkkan A., Özden, T. (2007). Tabletlerde azatiyoprinin H-1 NMR spektroskopisi ile kantitatif tayini. Farmasötik ve Biyomedikal Analiz Dergisi, 21 (3), 685-689.

 

Metin içinde: (Berry, Henson ve Shanks, 2006)
Kaynaklarda: Berry, C.J., Henson, R.N.A., ve Shanks, D.R. (2006).  Tekrarlama emniyeti ve tanıma hafızası arasındaki ilişki : Hesaplamalı bir modelden gelen görüşler. Bellek ve Dil Dergisi, 55, 515–533. doi: 10.1016 / j.jml.2006.08.008

Kitap alıntıları

Yazar, A. A. (Yıl). İşin adı. Yer: Yayınevi.
Kitap alıntı örneği:

Watson, J. (1998), Japonya'da Mühendislik Eğitimi Iwakura Misyonundan Sonra, I. Nish içinde, Amerika ve Avrupa'daki Iwakura Misyonu: Yeni Bir Değerlendirme (s. 108-112), Surrey: Japonya Kütüphanesi.
E-kitap:

Yazar, A. (tarih). Kitabın başlığı. Http: // xxxxxxxxx adresinden alınmıştır

USADA (2019). Beslenme Rehberi. Https://www.usada.org/wp-content/uploads/Nutrition-Guide.pdf adresinden alınmıştır

 

Kitap bölümü:

Yazar, A. (Yıl). Bölümün Başlığı. B. B. Editör (Ed.), Kitabın adı (sf. X – xx). Yer: Yayınevi.

 

Çevrimiçi kitap bölümü:

Yazar, A. (tarih). Bölümün Başlığı. E. Editör'de (Ed.), Kitabın adı (pp. X – xx). Http: // xxxxxxxxx adresinden alınmıştır

 

Tez:

Karataş A (2000). Moleküler biyoloji ve dipeptid biyosentezinin genetiği: Sistem, küresel düzenlemeyi algılayan çekirdek yeterlilik bileşeninin temel bir bileşenidir. Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

Poster alıntı:

Yazarın Soyadı, İlk Harf. (Yıl ay). Posterin Başlığı. Konferansın adı, Konum.

Örnek:

Czar, K. A., & Dahlen, E. R. (2010, March). Psychopathic personality traits in relational aggression among
      young adults. Poster session presented at the Annual Convention of the Southeastern Psychological
      Association, Chattanooga, TN.

 

Çevrimiçi kaynaklar:

Yazar, A. (tarih). Başlık. Http: // xxxxxxxxx adresinden alınmıştır.

 

Referans listesi oluşturma

Bir referans listesi yazarın soyadıyla alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynaklar numaralandırılmamalıdır.
Bir referansın yazarı olmadığında, başlığına göre alıntı yapılabilir ve başlığın ilk önemli kelimesini kullanarak alfabetik listeye dahil edilebilir.
Aynı yazara sahip birden fazla yazıya atıfta bulunurken, en erken basından başlayarak, öğeler kronolojik olarak listelenmelidir.
Her referans yeni bir satırda görünmelidir.
Her referans, aşağıdaki örnekte olduğu gibi asılı bir girintiyle başlamalıdır:

 

Morawska, A., ve Sanders, M.R. (2006). Yeni yürümeye başlayan çocukların ebeveynleri için kendi kendine uygulanan davranışsal aile müdahalesi: I. Bölüm Etkinlik. Danışmanlık ve Klinik Psikoloji Dergisi, 74 (1), 10-19. doi: 10,1037 / 0022-006X.74.1.10

 

Teşekkür

Teşekkür uygun olduğunda belirtilebilir.

 

Tablolar

Tablolar, metne tamamlayıcı olmalı ve metinde tekrarlanan bilgiler içermemelidir. Tablolar Arapça sayılarla numaralandırılmalıdır. Tablonun üstüne kısa ve açıklayıcı bir başlık yazılmalıdır. Tablodaki kısaltmalar, tablonun hemen altında açıklanmalıdır.

 

Şekiller

İçerikte tanımlanan ve şekilde kullanılan kısaltmaları tanımlayan her şeklin altına bir başlık yerleştirilmelidir. Şekiller, resimler, grafikler ve fotoğrafların tümü Şekil olarak belirtilmeli ve sisteme ayrı bir .jpg veya .gif dosyası (yaklaşık 500x400 piksel, 8 cm genişliğinde ve en az 300 dpi çözünürlük) olarak eklenmelidir. Şekil altyazıları, Arapça sayılarla yazılmalı ve şekillere karşılık gelen metinde parantez içinde gösterilmelidir. Şeklin belirli kısımlarına işaret eden semboller, oklar veya harfler kullanılabilir, bunların alt başlıkta açıklanmaları gerekir.
* Başka bir yerde yayınlanan grafikleri kullanırken, yazar izin almış olmalı ve bu durumu belgelendirmelidir.

 

 

Birimler ve Kısaltmalar

Tüm ölçümler metrik sisteme (International Units System, SI) göre yazılmalıdır. (Örnek: mg, kg, g, mL, h, mL, min, mmHg, vb.)

* Metin içindeki kısaltmalar, ilk kullanıldığı yerlerde parantez içinde açıklanmalıdır.

* İlaç yazarken jenerik isimler kullanılmalıdır.

* Daha detaylı bilgi için APA 6.0 yazım stili'ne bakınız. (Https://www.apastyle.org/)

 

MAKALE ŞABLONU

* Genel makale formatı için makale şablonu kullanılabilir. (Şablon)

 

GÖNDERİM ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

   Bu yazı GUHES'in Amaçları ve Kapsamı ile uyumludur.
   Çalışma yeni ve daha önce herhangi bir dergide yayınlanmadı
   Gerektiğinde hayvanlar ve / veya insanlar için etik izin alınmıştır.
   El yazması dergi biçimine uyar. (3500 kelime, Times New Roman, 12 puan, 1.5 satır aralığı, 1 inç kenar boşlukları)
   Dergi başlıkları (en fazla 20 kelime), özetler (en fazla 250 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla 5
     kelime) (İngilizce ve Türkçe)

   Etiketli tablo ve şekiller (tümü verilen biçimde)
   APA 6.0 formatında referanslar
    Yayın Hakları Formunun Devri

 

YAYIN GÖNDERME

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderimleri  guhes@gazi.edu.tr e-posta adresinden yapılabilir.

 

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

 

YAYIN DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Yayına kabul edilen yayınların  kalitesini sağlamak için en az iki hakemden oluşan bir hakem inceleme sistemi kullanılır.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, tek kör inceleme süreci yürütmektedir. Tüm yazılar başlangıçta dergi için uygunluk için editör tarafından değerlendirilecektir. Yayıma uygun görülen makaleler, makalenin bilimsel kalitesini değerlendirmek üzere inceleme süreci için asgari iki bağımsız hakeme gönderilecektir. Editör, yayına gönderilen tüm makalelerin kabulüne veya reddine ilişkin nihai karardan sorumludur.

 

İletişim

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Adres: Emniyet Mah.Abant.Sok. No:10/2 E Blok  Kat :9 

Yenimahalle /ANKARA

 

Tel :+90312 202 33 87     +90312 202 33 90 
Faks : +90312 202 82 20 

 

E-mail guhes@gazi.edu.tr   
Web: 
http://guhes.gazi.edu.tr